Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BJ Flexpartners Uitzendbureau BV, gevestigd te Oss, hierna ook te noemen: ‘de Uitzendonderneming’.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten, voor zover een en ander betrekking heeft op het uitzenden en detacheren van werknemers van de Uitzendonderneming aan opdrachtgevers voor het ten behoeve van deze opdrachtgevers verrichten van werkzaamheden.

2. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig, voor zover zij door de Uitzendonderneming zijn bevestigd.

Artikel 2. Definitie

Deze Algemene Voorwaarden verstaan onder:

1. “uitzender” Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die natuurlijke personen uitzendt aan opdrachtgevers voor het ten behoeve van deze opdrachtgevers verrichten van werkzaamheden, in casu de Uitzendonderneming.

2. “uitzendkracht(en)” Iedere natuurlijke perso(o)n(en), die door tussenkomst van de uitzender werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van een opdrachtgever.

3. “opdrachtgever” Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die door tussenkomst van uitzender, bedoeld onder lid 1, wordt voorzien van uitzendkrachten bedoeld onder lid 2.

4. “opdracht” De overeenkomst (zowel schriftelijk als mondeling) tussen uitzendkracht en opdrachtgever, op grond waarvan (en in zoverre telkens) een enkele uitzendkracht ten behoeve van de betreffende opdrachtgever door tussenkomst van de uitzender werkzaamheden verricht.

Artikel 3. Offertes

Alle offertes van de uitzender zijn vrijblijvend en hebben een aangegeven geldigheidsduur, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte kenbaar is gemaakt.

Artikel 4. Selectie

1. De uitzender kiest de uit te zenden uitzendkracht uit aan de hand van de bij de uitzender bekende hoedanigheden en kundigheden van de voor uitzending beschikbare krachten enerzijds en van de door de opdrachtgever aan de uitzender verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden anderzijds.

2. De uitzender is geheel vrij in de keuze van de persoon of personen, die zij op een aanvraag uitzendt.

3. De uitzender is niet aansprakelijk voor het uitzenden van krachten, die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen, tenzij de opdrachtgever bewijst dat er sprake is van grove schuld van de uitzender bij de selectie. Elke klacht ter zake moet door de opdrachtgever bij de uitzender worden ingediend binnen 7 dagen na aanvang van de werkzaamheden door de betreffende uitzendkracht bij de opdrachtgever. Klachten die na die tijd binnenkomen zijn niet ontvankelijk. Voor te laat ingediende klachten draagt de opdrachtgever in ieder geval het volledige risico, ook indien hij na 7 dagen na aanvang van de werkzaamheden de betreffende uitzendkracht doet voort werken, aangezien de opdrachtgever volstrekt gehouden is tot leiding en toezicht.

4. Indien de uitzendkracht vier of meer uren bij de opdrachtgever gewerkt heeft, zullen deze uren ook bij ontevredenheid in rekening worden gebracht en zal opdrachtgever deze betalen.

Artikel 5. Geen aansprakelijkheid voor schade

1. De uitzender draagt generlei aansprakelijkheid voor schaden en verliezen, die uitzendkrachten mochten veroorzaken aan derden of de opdrachtgever zelf.

2. Evenmin is de uitzender aansprakelijk voor eventuele verbintenissen, die een uitzendkracht in het kader van de opdracht voor opdrachtgever is aangegaan, of welke op andere wijze zijn ontstaan jegens de opdrachtgever, al of niet met diens toestemming, jegens derden, in dienst van de opdrachtgever, of jegens welke andere derde dan ook.

3. De opdrachtgever zal aansprakelijk zijn ter zake, en de uitzender volledig vrijwaren tegen eventuele vorderingen van de uitzendkracht, doordat een aan de uitzendkracht toebehorende en door deze in het kader van de hem opgedragen werkzaamheden gebezigde zaak is beschadigd.

Artikel 6. Garantie veiligheid door opdrachtgever en volledige vrijwaring ter zake van de uitzender

De opdrachtgever is jegens de uitzender verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen, waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de uitzendkracht in de uitoefening van zijn/haar arbeid schade lijdt en/of dat de uitzendkracht tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de arbeid gevorderd kan worden. Zijn die verplichtingen niet nagekomen, dan is de opdrachtgever jegens de uitzender gehouden tot vergoeding van de schade die de uitzendkracht dientengevolge in de uitoefening zijner/harer dienstvervulling, werktaak en werkzaamheden overkomt, tenzij door de opdrachtgever het bewijs wordt geleverd dat die niet-nakoming aan overmacht, of in belangrijke mate mede aan grove schuld van de uitzendkracht is te wijten. Indien de uitzendkracht, ten gevolge van het nietnakomen der verplichtingen door de opdrachtgever in de uitoefening zijne/harer dienstvervulling, werktaak en/of werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen, dat daarvan de dood het gevolg is, is de opdrachtgever jegens de overblijvende echtgeno(o)t(e), de kinderen of de ouders van de overledene die door zijn arbeid pleegden te worden onderhouden, verplicht tot schadevergoeding, tenzij door de opdrachtgever het bewijs wordt geleverd, dat die niet-nakoming aan overmacht of de dood in belangrijke mate aan grove schuld van de uitzendkracht is te wijten. Opdrachtgever zal de uitzender te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken, jegens de uitzender eventueel ingesteld wegens de niet-nakoming van de bovenstaande verplichtingen.

Artikel 7. Nota’s op basis van tijdverantwoordingsformulieren

1. De nota’s van de uitzender worden uitgeschreven aan de hand van de door de opdrachtgevers voor akkoord getekende tijdverantwoordingsformulieren, welke de opdrachtgevers verbinden.

2. De opdrachtgevers zijn dan ook gehouden erop toe te zien, of te doen toezien, dat op het tijdverantwoordingsformulier het juiste aantal gewerkte uren en overuren, alsmede desgevraagd het overeengekomen tarief en/of de functiegroep duidelijk worden ingevuld, dat de kolommen die niet van toepassing zijn worden doorgehaald en dat de werkelijk gemaakte onkosten, indien gemaakt, naar waarheid worden ingevuld.

3. Bij verschil tussen het bij de uitzender ingeleverde tijdverantwoordingsformulier en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt het bij de uitzender ingeleverde tijdverantwoordingsformulier voor de afrekening, welke in de nota zal worden opgenomen als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs te leveren door de opdrachtgever dat het genoemde verschil niet aan hem is toe te rekenen.

4. Jegens de opdrachtgever, die niet nakomt zijn gehoudenheid ingevolgde lid 2 van dit artikel en derhalve niet meewerkt aan het scheppen ten aanzien van de gewerkte uren van de uitzendkracht van voor de drie betrokken partijen (opdrachtgever, uitzender en uitzendkracht) verbindend bewijs, zal de uitzender in geval van betwisting door de uitzendkracht van de opgave van de opdrachtgever het recht hebben:

·         de vaststelling der gewerkte tijd(en) te stellen op de duur van de gehele arbeidstijd van de werkweek, die voor werknemers in dienst van de opdrachtgever geldt, indien uit de omstandigheden en/of bepaalde gegevens het vermoeden voortvloeit, dat door de betrokken uitzendkracht de volledige werkweek gedurende de gehele arbeidstijd is gewerkt.

·         In alle andere gevallen door een medewerker van de uitzender - gehoord hebbende de uitzendkracht en de betreffende medewerker in het bedrijf van de opdrachtgever, althans redelijke pogingen ondernomen hebbend, die te spreken te krijgen - op basis van door hem vergaarde gegevens de gewerkte tijden bindend tussen partijen vast te stellen.

5. De vaststelling der gewerkte tijden door of vanwege de uitzender ingevolge het vorige lid van dit artikel is, ongeacht of daarvan beroep wordt ingesteld, uitvoerbaar met dien verstande, dat op basis van die vaststelling de in het eerste lid genoemde nota’s worden uitgeschreven, op welke nota’s al het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde van toepassing is.

Artikel 8. Betaling en gevolgen wanbetaling

1. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door de uitzender ingediende nota voor door gedetacheerden verrichte werkzaamheden te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij tussen opdrachtgever en de uitzender anders is overeengekomen.

2. Uitsluitend betalingen aan de uitzender zelf werken bevrijdend. Betalingen aan uitzendkrachten of het verstrekken van voorschotten aan uitzendkrachten zijn niet toegestaan en onverbindend en kunnen de opdrachtgever nimmer vrijwaren van de betalingsverplichtingen aan de uitzender.

3. Indien een nota niet binnen de afgesproken termijn na factuurdatum wordt betaald, is de opdrachtgever in verzuim zonder dat de uitzender de opdrachtgever in gebreke stelling stelt. Het verstrijken van de op de nota aangegeven betalingstermijn is derhalve fataal. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een vergoeding wegens renteverlies verschuldigd van 1% per maand, of indien de wettelijke handelsrente hoger mocht zijn, de wettelijke handelsrente. Telkens wordt na afloop van een maand het bedrag waarover rente wordt berekend, verhoogd met de over die maand verschuldigde rente.

4. De doorslag van de door de uitzender verzonden nota geldt als bewijs van de verschuldigdheid der rente en de dag waarop de renteberekening begint.

5. Reclames omtrent deze nota moeten binnen 8 dagen na factuurdatum van die nota schriftelijk bij de uitzender zijn ingediend met omschrijving van de klacht. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten verwerkt.

6. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever alsdan de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Uitzender heeft een overeenkomst met Euler Hermes gesloten, wiens incasso tarieven dan ook leidend zullen zijn.

Artikel 9. Eventuele schadeloosstelling ingeval van het aangaan van een arbeidsverhouding met de uitzendkracht

1. De opdrachtgever, die met een uitzendkracht een arbeidsverhouding wil aangaan, zal daarvoor schriftelijk toestemming vragen aan de uitzender. Deze toestemming dient minimaal vier weken voor het eventueel aangaan van de arbeidsverhouding gevraagd te worden.

2. Indien de opdrachtgever een arbeidsverhouding met de uitzendkracht aangaat, voor dezelfde of een ander functie, is de opdrachtgever aan de uitzender een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding bedraagt het bruto uurloon van de uitzendkracht, vermenigvuldigd met een factor van 520. Per de door opdrachtgever aan de uitzender betaald uur ter zake van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht, wordt deze vergoeding verminderd met een half uurloon. Na 1040 betaalde uren is de opdrachtgever zodoende geen vergoeding meer verschuldigd aan de uitzender.

3. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht verstaan:

·         Het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door de opdrachtgever met uitzendkracht;

·         Het laten ter beschikking stellen van de uitzendkracht aan de opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzender);

·         Het aangaan van een arbeidsverhouding door de uitzendkracht met een derde, waarbij de opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b BW) dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander (als bedoeld in artikel 2:24a BW)

·         Dit artikel houdt stand tot zes maanden na beëindiging van de werkzaamheden van de uitzendkracht bij de opdrachtgever.

Artikel 10. Verbod tot tewerkstelling in het buitenland Het is de opdrachtgever verboden een naar hem uitgezonden kracht buiten Nederland te werk te stellen, zonder daarin uitdrukkelijk de uitzender te kennen en zonder haar toestemming, ter verkrijging welke toestemming aan het uitzender dienen te worden opgegeven land en plaats waar de werkzaamheden zullen worden verricht en de (geschatte) duur van de werkzaamheden. De opdrachtgever dient de uitzendkracht onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren, zodra de uitzender haar toestemming aan de opdrachtgever voor het verrichten door de uitzendkracht van werkzaamheden buiten Nederland intrekt.

Artikel 11. Overwerk, ploegendienst en verschoven tijden Van overwerk is sprake indien werkzaamheden worden verricht boven de in de desbetreffende sector gebruikelijke arbeidsduur per dag, resp. per week, of rooster vastgestelde uren. Overwerk, aansluitend op de normale werktijd en niet langer durende dan een half uur, wordt niet als zodanig aangemerkt. De in desbetreffende CAO vastgestelde toeslagen zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend.

Artikel 12. Vakantie en vrije dagen De uitzendkracht zal tijd en duur van zijn/haar vakantie in overleg met de opdrachtgever en uitzender vaststellen. Daarbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met eventuele bedrijfssluitingen, e.d. De uitzender dient altijd vooraf op de hoogte gesteld te worden van eventuele vakanties of vrije dagen.

Artikel 13. Invloed op het tarief (door wijzigingen) van de functie

1. De voor de uitzendkracht voor de duur van de opdracht geldende uurbeloning, ook wel te noemen: ‘het tarief’, wordt voor aanvang van de opdracht door de uitzender vastgesteld, zulks mede aan de hand van de functieomschrijving, welke van de opdrachtgever wordt verkregen. Indien op enig moment wordt vastgesteld, dat deze functieomschrijving niet overeenstemt met de functie in kwestie, is de uitzender gerechtigd het tarief (desnoods met terugwerkende kracht) te corrigeren overeenkomstig de functieomschrijving en zal het aan de opdrachtgever in rekening gebrachte tarief dienovereenkomstig (desnoods met terugwerkende kracht) worden aangepast.

2. Wanneer gedurende een opdracht een functie wijzigt in de zin, dat deze functie overeenkomt met werkzaamheden, welke lager geclassificeerd zijn, dan zal het aanvankelijk geldende tarief ongewijzigd blijven.

Artikel 14. Verhoging van het tarief als gevolg van loon- en/of algemene kostenverhogingen

Indien tijdens de duur van een opdracht de beloning van een uitzendkracht hoger mocht worden als gevolg van een wijziging in wetgeving of enige maatregel van een overheidsorgaan of enig ander orgaan, dan wel het werkgeversaandeel in premies of andere sociale lasten ingevolge sociale verzekeringswetten en/of fiscale wetgeving mocht worden verhoogd, dan staat het de uitzender vrij om eenzijdig het overeengekomen tarief met ingang van het tijdstip van die verhogingen, resp. met ingang van 1 januari of 1 juli, daaropvolgend, met het volledige bedrag daarvan en/of in evenredigheid daarmee te vermeerderen en zal in dat geval, dat de uitzender daartoe besluit, die verhoging of vermeerdering dienovereenkomstig door de opdrachtgever verschuldigd zijn. Opdrachtgever zal eventuele loonstijgingen volgens de door opdrachtgever gehanteerde cao tijdig aan de uitzender doorgeven.

Artikel 15. Te volgen CAO Opdrachtgever zal voor aanvang van de werkzaamheden de CAO en betreffende loonschaal doorgeven die de uitzender dient te hanteren in het kader van de inlenersbeloning. Deze CAO en loongroep zullen vermeld worden op de door uitzender op te maken uitzendbevestiging. Opdrachtgever vrijwaart de uitzender voor de gevolgen indien de opgegeven te volgen CAO niet juist is.