Privacy Verklaring BJ Flexpartners B.V.

 

BJ Flexpartners B.V. (hierna: BJ Flexpartners) houdt zich bezig met het plaatsen van uitzendkrachten, werving en selectie en payroll.  

 

BJ Flexpartners biedt haar klanten en partners expertise en jarenlange ervaring op deze vakgebieden. Aangezien BJ Flexpartners ook persoonsgegevens verwerkt heeft zij deze Privacy Verklaring opgesteld om aan u kenbaar te maken welke persoonsgegevens BJ Flexpartners verzamelt en voor welke doeleinden. Indien BJ Flexpartners persoonsgegevens verwerkt van cliënten en hun medewerkers, beoordeelt BJ Flexpartners bij iedere verwerking of BJ Flexpartners verwerker of verwerkingsverantwoordelijke is. Ook wijst BJ Flexpartners u met deze Privacy Verklaring op de rechten, verplichtingen, risico’s en waarborgen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Tot slot laat BJ Flexpartners u in deze Privacy Verklaring weten welke rechten u als betrokkene heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

 

1. Contactgegevens

BJ Flexpartners B.V

Burgwal 15

5341 CP Oss
Telefoon: 0412-745074
E-mail: werk@bjflexpartners.nl

Website van BJ Flexpartners: https://bjflexpartners.nl/

Vragen op het gebied van privacy kun u stellen via  e-mail: info@bjflexpartners.nl

 

2.    Soorten gegevens die worden verzameld

BJ Flexpartners verwerkt persoonsgegevens als zij opdrachten met partners en uitzendkrachten aangaat. Indien BJ Flexpartners overeenkomsten sluit met partners, is de verwerking van persoonsgegevens in dit geval vaak beperkt tot het registreren van een contactpersoon van opdrachtgever, partner of klant zoals: voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mail.  De bedrijfsgegevens worden ook geregistreerd, maar bevatten meestal geen persoonsgegevens. Verder verwerkt BJ Flexpartners de volgende gegevens.

A.    Sollicitanten

BJ Flexpartners heeft te maken met een groot aantal sollicitanten. Voor de verwerking van een sollicitatie, verwerkt BJ Flexpartners persoonsgegevens. Op de website van BJ Flexpartners zijn de openstaande vacatures bij verschillende partners van BJ Flexpartners zichtbaar. Ook bestaat de mogelijkheid om een open sollicitatie te versturen, zodat BJ Flexpartners met u kan meedenken over een geschikte baan. Om te solliciteren op de website vraagt BJ Flexpartners de volgende gegevens:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • E-mail
 • Telefoonnummer
 • Woonplaats
 • Hoe heb je deze vacature gevonden?
 • Cv (gegevens over de aard, inhoud van de huidige dienstbetrekkingen en de beëindiging ervan, gegevens over vorige dienstbetrekkingen, cursussen, opleidingen, stages en naw-gegevens)
 • Motivatie voor de functie en de organisatie
 • De vacature waarop de sollicitant solliciteert

Ook bestaat de mogelijkheid om bij BJ Flexpartners fysiek op bezoek te gaan om via een sollicitatieformulier gegevens achter te laten. BJ Flexpartners registreert dan tevens de voorgaande gegevens.

Voornoemde persoonsgegevens zijn slechts zichtbaar door de afdeling HR of anderen die betrokken zijn met de sollicitatie, indien er een grondslag is op basis van de AVG. 

B.    Contact

Via de website van BJ Flexpartners bestaat de mogelijkheid om contact op te nemen om vragen te stellen en opdrachten bij ons uit te zetten omtrent (internationale)uitzendkrachten, payroll en werving en selectie.

BJ Flexpartners vraagt in dat geval de volgende gegevens:

 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • E-mail
 • Telefoon
 • Vraag en/of opmerking

C.    Websitebezoek/het verbeteren van de website

BJ Flexpartners maakt voor het verbeteren van haar website gebruik van Google Analytics. Hierbij worden de volgende gegevens verzameld:

 • Pagina’s die u bezoekt
 • Het aantal bezoekers op de website
 • Duur van het websitebezoek

Voor u is het van belang om te weten dat deze gegevens anoniem blijven en niet gebonden zijn aan uw persoonlijke gegevens.

D.    Werkzame uitzendkrachten

Voor werkzame uitzendkrachten verwerkt BJ Flexpartners het identiteitsdocument, naw-gegevens, verzuim en gezondheidsgegevens (het gaat dan om de gegevens of de werknemer onder een vangnetbepaling valt, ziekte verband houdt met een arbeidsongeval of sprake is van een verkeerongeval met verhaalsmogelijkheid. De aard en oorzaak van het verzuim worden niet verwerkt).

Niet alle gegevens worden altijd gebruikt

Van belang hierbij is om te weten dat BJ Flexpartners niet altijd alle gegevens gebruikt. Welke gegevens worden gebruikt is afhankelijk van het doel waarvoor BJ Flexpartners de gegevens verwerkt.

BJ Flexpartners verwerkt de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt. Als de verwerking van persoonsgegevens voor een ander doel wordt gebruikt dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, vraagt BJ Flexpartners hiervoor expliciete toestemming.

naam

adres

woonplaats

telefoonnummer

geslacht

nationaliteit

bsn

ID-bewijs

ID-kopie

handtekening

foto

financiële gegevens (IBAN)

telefoonnummer

verblijfsrecht

dienstbetrekkingen

cv

arbeidsrelaties

opleidingen

geboortedatum

 

 

3.    Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

BJ Flexpartners verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens zoals etnische afkomst, ras, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbond lidmaatschap, geaardheid of strafrechtelijke gegevens.

BJ Flexpartners verwerkt de persoonsgegevens die klanten, sollicitanten en websitebezoekers zelf aan BJ Flexpartners ter beschikking stellen.

4.    Gegevensverwerking

Via de diensten van BJ Flexpartners en/of de aan haar gelieerde ondernemingen worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Onder deze verwerking wordt het volgende verstaan: al het gebruik van uw persoonsgegevens zoals het aanpassen, opslaan, doorsturen of verwijderen van deze gegevens.

BJ Flexpartners gebruikt de gegevens onder andere wanneer u:

 • onze websites of sociale mediakanalen bezoekt of gebruikt;
 • relatiebeheer;
 • onze diensten afneemt;
 • uw diensten aan ons verstrekt;
 • nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • contact opneemt met ons via het contactformulier of de receptie en
 • u deelneemt aan onze zakelijke evenementen.

De aan BJ Flexpartners gelieerde ondernemingen zijn:

 • BJ Flexpartners Uitzendbureau B.V.

5.    Grondslag gegevensverkrijging

Indien u een overeenkomst aan gaat met BJ Flexpartners verstrekt u uit eigen wil de gegevens om de overeenkomst uit te laten voeren. Voor bepaalde diensten zijn bepaalde gegevens noodzakelijk om te verstrekken om vervolgens van de dienst gebruik te kunnen maken.

6.    Doeleinden voor de gegevensverwerking

BJ Flexpartners gebruikt uw gegevens om diensten te verrichten, voor de uitvoering van de overeenkomst, haar diensten te verbeteren en nakoming van wettelijke verplichtingen.

7.    Gegevensverwerking noodzakelijk op grond van wettelijke plicht

BJ Flexpartners gebruikt uw gegevens in bepaalde gevallen omdat dit op grond van de wet verplicht is.

8.    Toestemming

BJ Flexpartners zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een expliciete toestemming, dan hebt u als betrokkene altijd het recht om de toestemming in te trekken. Indien BJ Flexpartners een nieuwsbrief verzendt, zal BJ Flexpartners dit uitsluitend doen indien BJ Flexpartners hier expliciete en ondubbelzinnige toestemming voor heeft ontvangen.

9.    Gegevensverwerking noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst

BJ Flexpartners verwerkt uw gegevens ook omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder deze verwerking, kan BJ Flexpartners de diensten niet verrichten. U moet hierbij bijvoorbeeld denken aan het telefonisch contact met u kunnen opnemen of het verzenden van een e-mail als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

10.  Gegevensverwerking in verband met gerechtvaardigd belang

Ook kan BJ Flexpartners gegevens verwerken als hierbij een gerechtvaardigd belang is voor BJ Flexpartners zelf of een derde. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bedrijfsbelangen. BJ Flexpartners zal in een dergelijk geval altijd een gedegen belangenafweging maken met uw privacybelang. BJ Flexpartners zal deze grondslag als uitzondering gebruiken en proberen de hiervoor onder 7, 8 of 9 genoemde grondslagen indien mogelijk eerder te gebruiken.

11.  Bewaartermijnen

A.    Sollicitanten

BJ Flexpartners gaat als volgt om met sollicitaties. BJ Flexpartners bewaart uw gegevens in verband met de sollicitatie.

BJ Flexpartners bewaart de gegevens van een ingeschreven uitzendkracht zolang als de ingeschreven uitzendkracht bemiddeld wil worden, maar niet langer dan noodzakelijk. Met toestemming van de ingeschreven uitzendkracht (die nog geen opdracht heeft gehad) bewaart BJ Flexpartners de gegevens twee jaar. BJ Flexpartners slaat in beginsel geen identiteitsdocumenten op van ingeschreven uitzendkrachten die nog niet bemiddeld zijn. Mocht BJ Flexpartners hiertoe overgaan, zal BJ Flexpartners deze niet langer bewaren dan noodzakelijk met een maximum van vier weken.

B.    Contact

BJ Flexpartners bewaart uw gegevens als u contact heeft opgenomen met BJ Flexpartners en hieruit een opdracht is voortgekomen. BJ Flexpartners bewaart deze gegevens niet langer dan noodzakelijk en houdt hierbij rekening met de wettelijke bewaartermijnen.

C.    Websitebezoek/het verbeteren van de website

De gegevens die via Google Analytics worden verzameld zijn anoniem en kunnen daarom voor onbepaalde tijd worden bewaard.

D.    Werkzame uitzendkrachten

Indien de uitzendkracht niet meer werkzaam is, bewaart BJ Flexpartners de persoonsgegevens in beginsel tot twee jaar na de dag waarom de uitzendkracht nog werkzaam was.  

In bepaalde gevallen moeten de gegevens langer worden bewaard op basis van een wettelijke minimumbewaartermijn:

 • Administratie die noodzakelijk is voor controle op de rijksbelasting. Artikel 52 Algemene wet inzake rijksbelastingen.  (bewaartermijn van 7 jaar)
 • ID-bewijzen, loonheffingskortingen, naam met voorletters, geboortedatum, BSN, adres met postcode, woonplaats. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (ten minste 5 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking is geëindigd).
 • Administratie vermogenstoestand waaronder jaarstukken. Artikel 2:10 Burgerlijk Wetboek (7 jaar)

Gegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren

BJ Flexpartners zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De periode gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen, zal voor administratieve en financiële gegevens (inclusief persoonsgegevens) 7 jaar vanaf het moment van vastlegging zijn. Voor overige gegevens hanteert BJ Flexpartners een bewaartermijn van 5 jaar vanaf het moment van vastlegging. Indien het noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst, bewaart BJ Flexpartners de gegevens langer.

12.  Ontvangers van persoonsgegevens

BJ Flexpartners kan uw gegevens binnen BJ Flexpartners en aan en met BJ Flexpartners gelieerde ondernemingen uitwisselen en combineren.

Voor het verwerken van persoonsgegevens maakt BJ Flexpartners gebruik van derde partijen die soms de beschikking krijgen over uw gegevens. BJ Flexpartners maakt afspraken met deze verwerkers voor de instructies en beveiligingsstandaarden die zij moeten hanteren. Dit legt BJ Flexpartners vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

BJ Flexpartners zal de gegevens niet doorgeven aan landen buiten de EU, tenzij BJ Flexpartners daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

13.  Beveiliging persoonsgegevens

BJ Flexpartners respecteert de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. BJ Flexpartners doet haar uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en neemt passende technische en organisatorische maatregelen die gelet op de stand van de techniek proberen te voorkomen iemand ongeoorloofd toegang tot de gegevens te geven, zodat gegevens geheim gehouden worden. BJ Flexpartners beveiligt haar gegevens onder andere door middel van een Cloud pakket. Als BJ Flexpartners (sub-)verwerkers inschakelt, verplicht BJ Flexpartners deze om volgens dezelfde beveiligingsstandaarden met uw gegevens te werken.

14.  Rechten voor u als betrokkene

U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast kun u bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en verzoeken de persoonsgegevens over te dragen.

Ook kunt u te allen tijde ons een verzoek doen om een van voornoemde rechten uit te oefenen. E-mail dan naar info@bjflexpartners.nl. Geef in uw e-mail zo duidelijk mogelijk aan op welke persoonsgegevens uw verzoek ziet en van welk recht u gebruik wenst te maken. BJ Flexpartners probeert binnen een termijn van 4 weken te reageren.

15.  Klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

16.  Cookies

Op deze en andere websites van BJ Flexpartners maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die onze website op uw computer, mobiele telefoon of tablet plaatst. Met cookies slaan wij informatie over uw websitebezoek op. Door het plaatsen van de cookies worden persoonsgegeven verwerkt. Cookies kunnen ervoor zorgen dat u bij een volgend websitebezoek wordt herkend. BJ Flexpartners gebruikt de volgende cookies:

Analytische cookies: voor het analyseren en verzamelen van statistieken om de ervaring op de website en advertenties te verbeteren.

Functionele cookies: voor de werkbaarheid van de website

Social cookies: om de mogelijkheid te bieden reacties te delen voor bijvoorbeeld commentaar.

Tracking cookies.: deze worden gebruikt om onze websitebezoekers te analyseren. Zo kan algemene kennis worden verkregen over de wijze waarop onze website wordt gebruikt.

Door het gebruik van onze diensten en de website stemt u er mee in dat wij cookies plaatsen en uitlezen op onze websites. Uw toestemming blijft geldig voor de duur van de overeenkomst en totdat u deze intrekt.

BJ Flexpartners maakt een onderscheid in functionele en niet-functionele cookies. De functionele cookies plaatst BJ Flexpartners altijd, omdat deze noodzakelijk zijn op de website goed te laten werken.

De analytische cookies plaatsen wij ook altijd. Dit is een niet-functionele cookie, omdat deze niet nodig is voor het laten functioneren van de website.

Als u akkoord gaat met het plaatsen van de cookies, dan plaatsen wij ook een aantal andere niet-functionele cookies zoals:

 • Verbeteringen op onze website testen
 • Het tonen van social media buttons
 • Relevante advertenties voor onze diensten te kunnen tonen op andere websites
 • Online vragenlijsten te kunnen tonen.

In onderstaande tabel ziet u een overzicht van het bovenstaande.

Soort Cookies

Deze cookies plaatsen wij standaard (ook bij geen akkoord)

Deze cookies plaatsen wij bij akkoord

Functionele cookies

+

+

Cookies voor meting websitebezoek

+

+

Cookies voor social media integratie

-

+

Cookies om onze advertenties op andere websites te tonen

-

+

Cookies voor websiteonderzoek

-

+

 

Functionele cookies

Deze cookies gebruiken wij om de website goed te laten functioneren. Deze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd blijft tijdens uw bezoek aan de website.

Cookies meting websitebezoek

Door het gebruik van deze cookies krijgen wij inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruik, welke pagina’s het meest worden bezocht en welke informatie bezoekers zoeken. Op deze manier weet BJ Flexpartners op welke onderdelen de website populair is en op welke onderdelen de website verbetering verlangt. De voornoemde statistieken zijn niet te herleiden naar personen. Wij gebruiken deze gegevens altijd anoniem. Wij maken gebruik van Google Analytics en Adobe Analytics om inzicht te verkrijgen uit de data. Zoals hierboven aan u kenbaar is gemaakt, plaatsen wij de analytische cookies altijd bij een bezoek aan onze website.

De volgende gegevens worden hierbij verzameld:

 • De duur van uw bezoek
 • Het aantal bezoekers op onze pagina’s
 • Anonieme gegevens

Wat Adobe en Google met de verzamelde gegevens doen, is opgenomen in hun privacyverklaringen.

De door uw verstrekte persoonlijke gegevens, verstrekken wij nooit aan voornoemde partijen.

Cookies voor integratie social media

Op onze website tonen wij video’s en andere artikelen die u via een social media button kunt delen. De social-media-bedrijven, zoals twitter, Facebook, Google en Youtube en Linkedin, plaatsen cookies, zodat ze u kunnen herkennen indien u inlogt op hun netwerk. Zij verzamelen zo gegevens over de pagina die u deelt. Wij verwijzen u daarom naar de volgende privacyverklaringen:

Hoe kunt u cookies blokkeren en/of verwijderen?

 

Als u geen cookies geplaatst wilt hebben, kunt u dat aangeven in de cookiemelding die u te zien krijgt bij uw eerste bezoek aan onze website. Mocht u al eerder de cookies hebben geaccepteerd, dan krijgt u die melding niet meer te zien. U dient dan eerst onze cookies te verwijderen. Ik verwijs u hiervoor naar het volgende stappenplan.

Wat u ook kunt doen is het volgende. Blokkeer het plaatsen van cookies via uw browser. Dit kunt u doen in uw browser bij instellingen.

17.  Wijzigingen

BJ Flexpartners behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook eenzijdig aan te passen of te wijzigen.  

 

Heeft u vragen en/of opmerkingen?

Neem contact op met ons via:

 

E-mail: info@bjflexpartners.nl

Telefoon: 0412-745074

Adres: Burgwal 15, 5341 CP Oss

 

September 2022